OMRON IA Global
Sitemap Login Sign Up
온도 조절기(디지털 조절계)
E5EC / E5EC-B
48 × 96mm 사이즈
큰 백색 PV 표시로보기 쉽게 시인성을 향상
선정에서 조작, 설정까지 용이성을 추구
입출력 점수 등의 기능•성능도 충실.
해당 응용 프로그램의 폭이 UP
E5EC-B는 제어반의 가치를 높이는 "Value Design for Panel"대응.
 마이 페이지에 스크랩하기
Service Info
    대체상품보기
대체상품이 존재하지 않습니다.
   Select Country
    E5EC / E5EC-B
일본(일문) 
Global(영문) 
싱가폴(영문) 
중국(중문) 
특징
종류
상세사양
|
외형도
|
자료 다운로드
|

※ ◎ 표시 또는 회색 배경 표기의 기종은 표준 재고 기종입니다. 무 표시 (주문 생산 기종)의 납기에 대해서는 거래 대리점에 문의하십시오.

형식 기준

나사 단자대 타입

 

가열 · 냉각 제어에 대해

가열 · 냉각 제어 기능을 사용하는 경우

 

① 제어 출력의 할당에 대해 
 제어 출력 2가없는 경우 : 보조 출력을 제어 출력 (냉각 측)으로 사용합니다. 
 제어 출력 2가있는 경우 : 제어 출력 2 점을 각각 가열 측 냉각 측에 사용합니다. 
        (어느 쪽이 가열 측 냉각 측에서도 괜찮습니다.) 
② 제어에 대한 
 PID 제어를 실시하는 경우, 가열 측 PID 냉각 측 PID 각각 독립적으로 설정하실 수 있습니다. 
 가열 및 냉각 측에서 응답 특성이 다른 제어계에도 대응 가능합니다.

 

형식 목록

 

형식 형식
 E5EC-RX2ASM-000    E5EC-RR2DSM-009
 E5EC-RX2DSM-000    E5EC-RR2ASM-010
 E5EC-RX2ASM-008    E5EC-RR2DSM-010
   E5EC-RX2DSM-008  E5EC-RR2ASM-011
   E5EC-RX2ASM-009    E5EC-RR2DSM-011
   E5EC-RX2DSM-009    E5EC-RR2ASM-012
 E5EC-RX2ASM-010    E5EC-RR2DSM-012
   E5EC-RX2DSM-010    E5EC-RR4ASM-000
 E5EC-RX2ASM-011    E5EC-RR4DSM-000
 E5EC-RX2DSM-011    E5EC-RR4ASM-008
   E5EC-RX2ASM-012    E5EC-RR4DSM-008
   E5EC-RX2DSM-012    E5EC-RR4ASM-009
 E5EC-RX4ASM-000    E5EC-RR4DSM-009
   E5EC-RX4DSM-000    E5EC-RR4ASM-010
 E5EC-RX4ASM-008    E5EC-RR4DSM-010
   E5EC-RX4DSM-008    E5EC-RR4ASM-011
   E5EC-RX4ASM-009    E5EC-RR4DSM-011
   E5EC-RX4DSM-009    E5EC-RR4ASM-012
 E5EC-RX4ASM-010    E5EC-RR4DSM-012
   E5EC-RX4DSM-010    E5EC-QQ2ASM-000
 E5EC-RX4ASM-011    E5EC-QQ2DSM-000
   E5EC-RX4DSM-011    E5EC-QQ2ASM-008
   E5EC-RX4ASM-012    E5EC-QQ2DSM-008
   E5EC-RX4DSM-012    E5EC-QQ2ASM-009
 E5EC-QX2ASM-000    E5EC-QQ2DSM-009
 E5EC-QX2DSM-000    E5EC-QQ2ASM-010
E5EC-QX2ASM-008    E5EC-QQ2DSM-010
 E5EC-QX2DSM-008    E5EC-QQ2ASM-011
   E5EC-QX2ASM-009    E5EC-QQ2DSM-011
   E5EC-QX2DSM-009    E5EC-QQ2ASM-012
 E5EC-QX2ASM-010    E5EC-QQ2DSM-012
   E5EC-QX2DSM-010    E5EC-QQ4ASM-000
 E5EC-QX2ASM-011    E5EC-QQ4DSM-000
 E5EC-QX2DSM-011    E5EC-QQ4ASM-008
   E5EC-QX2ASM-012    E5EC-QQ4DSM-008
 E5EC-QX2DSM-012    E5EC-QQ4ASM-009
 E5EC-QX4ASM-000    E5EC-QQ4DSM-009
   E5EC-QX4DSM-000    E5EC-QQ4ASM-010
 E5EC-QX4ASM-008    E5EC-QQ4DSM-010
   E5EC-QX4DSM-008    E5EC-QQ4ASM-011
 E5EC-QX4ASM-009    E5EC-QQ4DSM-011
   E5EC-QX4DSM-009    E5EC-QQ4ASM-012
 E5EC-QX4ASM-010    E5EC-QQ4DSM-012
 E5EC-QX4DSM-010    E5EC-QR2ASM-000
 E5EC-QX4ASM-011    E5EC-QR2DSM-000
   E5EC-QX4DSM-011    E5EC-QR2ASM-008
 E5EC-QX4ASM-012    E5EC-QR2DSM-008
   E5EC-QX4DSM-012    E5EC-QR2ASM-009
 E5EC-RR2ASM-000    E5EC-QR2DSM-009
   E5EC-RR2DSM-000  E5EC-QR2ASM-010
   E5EC-RR2ASM-008    E5EC-QR2DSM-010
   E5EC-RR2DSM-008    E5EC-QR2ASM-011
   E5EC-RR2ASM-009    E5EC-QR2DSM-011

 

 

형식 형식
   E5EC-QR2ASM-012    E5EC-CC4DSM-014
   E5EC-QR2DSM-012    E5EC-PR4ASM-000
   E5EC-QR4ASM-000  E5EC-PR4ASM-004
   E5EC-QR4DSM-000    E5EC-PR4ASM-014
   E5EC-QR4ASM-008    E5EC-PR4DSM-000
   E5EC-QR4DSM-008    E5EC-PR4DSM-004
   E5EC-QR4ASM-009    E5EC-PR4DSM-014
   E5EC-QR4DSM-009    E5EC-CQ2ASM-000
   E5EC-QR4ASM-010    E5EC-CQ2DSM-000
   E5EC-QR4DSM-010    E5EC-CQ2ASM-008
   E5EC-QR4ASM-011    E5EC-CQ2DSM-008
   E5EC-QR4DSM-011    E5EC-CQ2ASM-009
   E5EC-QR4ASM-012    E5EC-CQ2DSM-009
   E5EC-QR4DSM-012    E5EC-CQ2ASM-010
 E5EC-CX2ASM-000    E5EC-CQ2DSM-010
 E5EC-CX2DSM-000  E5EC-CQ2ASM-011
 E5EC-CX2ASM-004    E5EC-CQ2DSM-011
 E5EC-CX2DSM-004    E5EC-CQ2ASM-012
 E5EC-CX2ASM-005    E5EC-CQ2DSM-012
   E5EC-CX2DSM-005    E5EC-CQ4ASM-000
 E5EC-CX2ASM-013    E5EC-CQ4DSM-000
   E5EC-CX2DSM-013    E5EC-CQ4ASM-008
   E5EC-CX2ASM-014    E5EC-CQ4DSM-008
   E5EC-CX2DSM-014    E5EC-CQ4ASM-009
 E5EC-CX4ASM-000    E5EC-CQ4DSM-009
   E5EC-CX4DSM-000    E5EC-CQ4ASM-010
 E5EC-CX4ASM-004    E5EC-CQ4DSM-010
   E5EC-CX4DSM-004    E5EC-CQ4ASM-011
 E5EC-CX4ASM-005    E5EC-CQ4DSM-011
   E5EC-CX4DSM-005    E5EC-CQ4ASM-012
 E5EC-CX4ASM-013    E5EC-CQ4DSM-012
   E5EC-CX4DSM-013  
   E5EC-CX4ASM-014
   E5EC-CX4DSM-014
   E5EC-CC2ASM-000
   E5EC-CC2DSM-000
   E5EC-CC2ASM-004
   E5EC-CC2DSM-004
   E5EC-CC2ASM-005
   E5EC-CC2DSM-005
 E5EC-CC2ASM-013
   E5EC-CC2DSM-013
   E5EC-CC2ASM-014
   E5EC-CC2DSM-014
   E5EC-CC4ASM-000
   E5EC-CC4DSM-000
   E5EC-CC4ASM-004
   E5EC-CC4DSM-004
   E5EC-CC4ASM-005
   E5EC-CC4DSM-005
   E5EC-CC4ASM-013
   E5EC-CC4DSM-013
   E5EC-CC4ASM-014

 

형식 기준

Push - In Plus 단자대 타입


 

가열 · 냉각 제어에 대해

가열 · 냉각 제어 기능을 사용하는 경우

① 제어 출력의 할당에 대한 
보조 출력을 제어 출력 (냉각 측)으로 사용합니다. 
② 제어에 대한 
PID 제어를 실시하는 경우, 가열 측 PID 냉각 측 PID 각각 독립적으로 설정하실 수 있습니다. 
가열 및 냉각 측에서 응답 특성이 다른 제어계에도 대응 가능합니다.

형식 목록

 

형식 형식
 E5EC-RX2ABM-000  E5EC-CX4ABM-000
 E5EC-RX2DBM-000  E5EC-CX4DBM-000
 E5EC-RX2ABM-008  E5EC-CX4ABM-004
   E5EC-RX2DBM-008    E5EC-CX4DBM-004
 E5EC-RX2ABM-010    E5EC-CX4ABM-014
   E5EC-RX2DBM-010    E5EC-CX4DBM-014
 E5EC-RX2ABM-011  E5EC-QX2ABM-000
   E5EC-RX2DBM-011  E5EC-QX2DBM-000
 E5EC-RX4ABM-000  E5EC-QX2ABM-008
   E5EC-RX4DBM-000    E5EC-QX2DBM-008
 E5EC-RX4ABM-008  E5EC-QX2ABM-010
   E5EC-RX4DBM-008    E5EC-QX2DBM-010
 E5EC-RX4ABM-010  E5EC-QX2ABM-011
   E5EC-RX4DBM-010    E5EC-QX2DBM-011
   E5EC-RX4ABM-011  E5EC-QX4ABM-000
   E5EC-RX4DBM-011    E5EC-QX4DBM-000
 E5EC-CX2ABM-000  E5EC-QX4ABM-008
 E5EC-CX2DBM-000    E5EC-QX4DBM-008
 E5EC-CX2ABM-004  E5EC-QX4ABM-010
   E5EC-CX2DBM-004    E5EC-QX4DBM-010
   E5EC-CX2ABM-014    E5EC-QX4ABM-011
   E5EC-CX2DBM-014    E5EC-QX4DBM-011

 

옵션 (별매)

USB- 시리얼 변환 케이블

 

형식
 E58-CIFQ2

 

변환 케이블

 

형식
 E58-CIFQ2-E

 

참고 반드시  E58-CIFQ2와 세트로 사용하십시오. 
  전면 설정 도구 포트를 사용하는 경우에 사용합니다.

단자 커버 (형태 E5EC 용)

 

형식
 E53-COV24

 

방수 패킹

 

형식
 Y92S-P9

 

주 본 방수 패킹은 본체에 포함되어 있습니다.

방수 커버

 

형식
 Y92A-49N

 

전면 포트 커버

 

형식
 Y92S-P7

 

주 본 전면 포트 커버는 본체에 포함되어 있습니다.

설치 어댑터

 

형식
 Y92F-51

 

주 본 장착 어댑터는 본체에 포함되어 있습니다.

전류 검출기 (CT)

 

구멍 형식
φ5.8  E54-CT1
φ5.8  E54-CT1L *
φ12.0  E54-CT3
φ12.0  E54-CT3L *

 

* 리드선있는 사양입니다. UL 인증이 필요한 경우는, 이쪽의 CT를 사용하십시오.

지원 소프트웨어 CX-Thermo (CX 사모)

 

형식
 EST2-2C-MV4

 

 

주.  E5EC / E5AC는 CX-Thermo Ver.4.5 이상에 대응하고 있습니다. 
   E5EC-B는 CX-Thermo Ver.4.65 이상으로 대응하고 있습니다. 
   E5EC-B 리니어 전류 출력 타입은 Ver.4.67 이상입니다. 
  CX-Thermo의 사용 환경에 대해서는 "EST2-2C-MV4"를 참조하십시오.

 

Top of page
OMRON Korea 개인정보 처리방침 이용약관 및 권장환경 마케팅 정보 활용방침 주문에 관한 동의 사항
ⓒ Copyright OMRON Electronics Korea, 2008 - 2022. All Rights Reserved.