Page top

 
OMRON IA Global
Sitemap Login Sign Up
위치 제어 유니트용(고속 타입) 서보 직접 접속 케이블
XW2Z (서보용)
서보 드라이버와 위치 제어 유니트의 배선을 실현
XW2Z- □□ 0J-A24 / □□ 0J-A25 / □ 00J-B5 / □ 00J-B7 / □ 00J-B12는 2020 년 4 월 수주 종료 예정
 마이 페이지에 스크랩하기
Service Info
    대체상품보기
대체상품이 존재하지 않습니다.
   Select Country
    XW2Z (서보용)
일본(일문) 
Features |
Lineup
| Specifications | Dimensions |
Lineup

 

적합 유니트 적합 드라이버 축수 케이블 길이 형식
사양 적합 형식 상품명 적합 형식
오픈 콜렉터
출력 타입
CJ1W-NC □ 14 OMNUC G R88D-GT 1 축 1m XW2Z-100J-G13
3m XW2Z-300J-G13
SMARTSTEP2 R7D-BP 1m XW2Z-100J-G16
3m XW2Z-300J-G16
OMNUC W R88D-WT 1m XW2Z-100J-G14
3m XW2Z-300J-G14
SMARTSTEP R7D-AP 1m XW2Z-100J-G15
3m XW2Z-300J-G15
OMNUC G R88D-GT 2 축 1m XW2Z-100J-G5
3m XW2Z-300J-G5
SMARTSTEP2 R7D-BP 1m XW2Z-100J-G8
3m XW2Z-300J-G8
OMNUC W R88D-WT 1m XW2Z-100J-G6
3m XW2Z-300J-G6
SMARTSTEP A R7D-AP 1m XW2Z-100J-G7
3m XW2Z-300J-G7
라인 드라이버
출력 타입
CJ1W-NC □ 34 OMNUC G R88D-GT 1 축 1m XW2Z-100J-G9
5m XW2Z-500J-G9
10m XW2Z-10MJ-G9
SMARTSTEP2 R7D-BP 1m XW2Z-100J-G12
5m XW2Z-500J-G12
10m XW2Z-10MJ-G12
OMNUC W R88D-WT 1m XW2Z-100J-G10
5m XW2Z-500J-G10
10m XW2Z-10MJ-G10
SMARTSTEP A R7D-AP 1m XW2Z-100J-G11
5m XW2Z-500J-G11
10m XW2Z-10MJ-G11
OMNUC G R88D-GT 2 축 1m XW2Z-100J-G1
5m XW2Z-500J-G1
10m XW2Z-10MJ-G1
SMARTSTEP2 R7D-BP 1m XW2Z-100J-G4
5m XW2Z-500J-G4
10m XW2Z-10MJ-G4
OMNUC W R88D-WT 1m XW2Z-100J-G2
5m XW2Z-500J-G2
10m XW2Z-10MJ-G2
SMARTSTEP A R7D-AP 1m XW2Z-100J-G3
5m XW2Z-500J-G3
10m XW2Z-10MJ-G3

 

Top of page
OMRON Korea 개인정보 처리방침 이용약관 및 권장환경 마케팅 정보 활용방침 주문에 관한 동의 사항
ⓒ Copyright OMRON Electronics Korea, 2008 - 2021. All Rights Reserved.