OMRON IA Global
Sitemap Login Sign Up
SYSDRIVE 옵션
3G3AX
JX · MX · RX 시리즈
 마이 페이지에 스크랩하기
Service Info
    대체상품보기
대체상품이 존재하지 않습니다.
   Select Country
    3G3AX
일본(일문) 
특징
종류
상세사양
|
외형도
|
자료 다운로드
|

※ ◎ 표시 또는 회색 배경 표기 기종은 표준 재고 기종입니다. 무 표시 (주문 생산 기종)의 납기에 대해서는 거래 대리점에 문의하십시오.

이름 형식 사양 적용 시리즈
JX MX RX
회생 제동
유니트
  3G3AX-RBU21 3상 200V 일반용 (저항 내장)
  3G3AX-RBU22 순간 회생력 큼 (저항기 내장)
  3G3AX-RBU23 30kW 상당, 일반용 * 1    
  3G3AX-RBU24 55kW 상당, 일반용 * 1    
  3G3AX-RBU41 3상 400V 일반용 (저항 내장)
  3G3AX-RBU42 30kW 상당, 일반용 * 1    
  3G3AX-RBU43 55kW 상당, 일반용 * 1    
제동 저항기 3G3AX-RBA1201 소형 타입 저항값 120W, 180Ω  
3G3AX-RBA1202 저항값 120W, 100Ω  
3G3AX-RBA1203 저항값 120W, 50Ω  
3G3AX-RBA1204 저항값 120W, 35Ω  
3G3AX-RBB2001 표준 타입 저항값 200W, 180Ω  
3G3AX-RBB2002 저항값 200W, 100Ω  
3G3AX-RBB3001 저항값 300W, 50Ω  
3G3AX-RBB4001 저항값400W, 35Ω  
  3G3AX-RBC4001 중간 용량 타입 저항값400W, 50Ω    
  3G3AX-RBC6001 저항값600W, 35Ω    
  3G3AX-RBC12001 저항값 1,200 W, 17Ω    
DC 리액터 3G3AX-DL2002 3상 200V 0.2kW 용
3G3AX-DL2004 0.4kW 용
3G3AX-DL2007 0.7kW 용
3G3AX-DL2015 1.5kW 용
3G3AX-DL2022 2.2kW 용
3G3AX-DL2037 3.7kW 용
3G3AX-DL2055 5.5kW 용
3G3AX-DL2075 7.5kW 용
  3G3AX-DL2110 11kW 용    
  3G3AX-DL2150 15kW 용    
  3G3AX-DL2220 22kW 용    
  3G3AX-DL2300 30kW 용    
  3G3AX-DL2370 37kW 용    
  3G3AX-DL2450 45kW 용    
  3G3AX-DL2550 55kW 용    
3G3AX-DL4004 3상 400V 0.4kW 용
3G3AX-DL4007 0.7kW 용
3G3AX-DL4015 1.5kW 용
  3G3AX-DL4022 2.2kW 용
  3G3AX-DL4037 3.7kW 용
  3G3AX-DL4055 5.5kW 용
  3G3AX-DL4075 7.5kW 용
  3G3AX-DL4110 11kW 용    
  3G3AX-DL4150 15kW 용    
  3G3AX-DL4220 22kW 용    
  3G3AX-DL4300 30kW 용    
  3G3AX-DL4370 37kW 용    
  3G3AX-DL4450 45kW 용    
  3G3AX-DL4550 55kW 용    
출력측
노이즈 필터
3G3AX-NFO01 단상 / 3상 200V 0.2 ~ 0.75kW 용, 3상 400V 0.4 ~ 2.2kW 용
3G3AX-NFO02 단상 / 3상 200V 1.5,2.2 kW 용, 3상 400V 3.7kW 용
3G3AX-NFO03 3상 200V 3.7,5.5 kW 용, 3상 400V 5.5 ~ 11kW 용
3G3AX-NFO04 3상 200V 7.5,11 kW 용, 3상 400V 15 ~ 22kW 용
  3G3AX-NFO05 3상 200V 15kW 용, 3상 400V 30,37 kW 용    
  3G3AX-NFO06 3상 200V 18.5,22 kW 용, 3상 400V 45kW 용    
  3G3AX-NFO07 3상 200V 30,37 kW 용, 3상 400V 55,75 kW 용    
라디오 노이즈 필터 3G3AX-ZCL1  
3G3AX-ZCL2  
입력측
노이즈 필터
3G3AX-NFI21 3상 200V 0.2 ~ 0.75kW 용
3G3AX-NFI22 1.5kW 용
3G3AX-NFI23 2.2,3.7 kW 용
3G3AX-NFI24 5.5kW 용
3G3AX-NFI25 7.5kW 용
  3G3AX-NFI26 11kW 용    
  3G3AX-NFI27 15kW 용    
  3G3AX-NFI28 18.5kW 용    
  3G3AX-NFI29 22,30 kW 용    
  3G3AX-NFI2A 37kW 용    
  3G3AX-NFI2B 45kW 용    
  3G3AX-NFI2C 55kW 용    
3G3AX-NFI41 3상 400V 0.2 ~ 2.2kW 용
3G3AX-NFI42 3.7kW 용
3G3AX-NFI43 5.5,7.5 kW 용
  3G3AX-NFI44 11kW 용    
  3G3AX-NFI45 15kW 용    
  3G3AX-NFI46 18.5kW 용    
  3G3AX-NFI47 22kW 용    
  3G3AX-NFI48 30kW 용    
  3G3AX-NFI49 37kW 용    
  3G3AX-NFI4A 45,55 kW 용    
EMC 용
노이즈 필터
  3G3AX-EFIB1 단상 200V 0.2,0.4 kW 용  
  3G3AX-EFIB2 단상 200V 0.75kW 용  
  3G3AX-EFIB3 단상 200V 1.5,2.2 kW 용  
3G3AX-EFI21 3상 200V 0.2,0.4 kW 용  
3G3AX-EFI22 3상 200V 0.75kW 용, 3상 400V 0.4 ~ 1.5kW 용  
3G3AX-EFI23 3상 200V 1.5,2.2 kW 용 3상 400V 2.2,3.7 kW 용  
  3G3AX-EFI24 3상 200V 3.7kW 용  
  3G3AX-EFI25 3상 200V 5.5,7.5 kW 용 3상 400V 5.5,7.5 kW 용 ○ * 2
3G3AX-EFI41 3상 200V 0.4,0.75 kW 용 3상 400V 0.4 ~ 2.2kW 용 ○ * 2
3G3AX-EFI42 3상 200V 1.5kW 용 3상 400V 3.7kW 용 ○ * 2
  3G3AX-EFI43 3상 200V 2.2,3.7 kW 용 3상 400V 5.5,7.5 kW 용 ○ * 2
  3G3AX-EFI44 3상 200V 5.5kW 용 3상 400V 11kW 용 ○ * 2
  3G3AX-EFI45 3상 200V 7.5kW 용 3상 400V 15kW 용 ○ * 2
  3G3AX-EFI46 3상 400V 18.5kW 용     ○ * 2
  3G3AX-EFI47 3상 200V 11kW 용 3상 400V 22kW 용     ○ * 2
  3G3AX-EFI48 3상 200V 15kW 용 3상 400V 30kW 용     ○ * 2
  3G3AX-EFI49 3상 200V 18.5kW 용 3상 400V 37kW 용     ○ * 2
  3G3AX-EFI4A 3상 200V 22,30 kW 용 3상 400V 45,55 kW 용     ○ * 2
  3G3AX-EFI4B 3상 200V 37kW 용 3상 400V 75,90 kW 용     ○ * 2
AC 리액터 3G3AX-AL2025 200V 0.2 ~ 1.5kW 용
3G3AX-AL2055 2.2 ~ 3.7kW 용
3G3AX-AL2110 5.5 ~ 7.5kW 용
  3G3AX-AL2220 11 ~ 15kW 용    
  3G3AX-AL2330 18.5 ~ 22kW 용    
  3G3AX-AL2500 30 ~ 37kW 용    
  3G3AX-AL2750 45 ~ 55kW 용    
3G3AX-AL4025 400V 0.4 ~ 1.5kW 용
3G3AX-AL4055 2.2 ~ 3.7kW 용
3G3AX-AL4110 5.5 ~ 7.5kW 용
  3G3AX-AL4220 11 ~ 15kW 용    
  3G3AX-AL4330 18.5 ~ 22kW 용    
  3G3AX-AL4500 30 ~ 37kW 용    
  3G3AX-AL4750 45 ~ 55kW 용    
모니터 소프트
연결 케이블
  3G3AX-PCACN2 USB 케이블 (케이블 길이 2m)
인코더 피드백 보드   3G3AX-PG01 위치 · 속도 제어    
DI 보드   3G3AX-DI01 DI에 의한 각종 데이터 설정용 (설정 주파수, 가감속 시간 등)    
디지털 오퍼레이터 3G3AX-OP01  
디지털 오퍼레이터
케이블
3G3AX-OPCN1 케이블 길이 1m
3G3AX-OPCN3 케이블 길이 3m

* 1. 별도 제동 저항기가 필요합니다. 
* 2. EMC 용 노이즈 필터는 RX 본체에 내장되어 있지만, 모터와 인버터 사이의 케이블이 긴 경우, EMC 용 노이즈 필터가 별도로 필요할 수 있습니다.

Top of page
OMRON Korea 개인정보 처리방침 이용약관 및 권장환경 마케팅 정보 활용방침 주문에 관한 동의 사항
ⓒ Copyright OMRON Electronics Korea, 2008 - 2022. All Rights Reserved.