Page top

 
OMRON IA Global
Sitemap Login Sign Up
소형 전자 락·세이프티 도어 스위치
D4SL-N
6 접점 전자 락·세이프티 도어 스위치로 세계 최소 클래스
 마이 페이지에 스크랩하기
Service Info
    대체상품보기
대체상품이 존재하지 않습니다.
   Select Country
    D4SL-N
일본(일문) 
Global(영문) 
싱가폴(영문) 
Features | Lineup | Specifications |
Dimensions |
|
Dimensions

스위치

D4SL-N□□□□-□N (커넥터 타입)

D4SL-N[][][][]-[]N_Dim

D4SL-N□□□□-□ (단자대 타입)
D4SL-N[][][][]-[]_Dim

주. 지정되지 않은 치수 공차는 ±0.4 mm 입니다. 

조작키

D4SL-NK1

D4SL-NK1_Dim

D4SL-NK1S

D4SL-NK1S_Dim

D4SL-NK1G

D4SL-NK1G_Dim

D4SL-NK2

D4SL-NK2_Dim

D4SL-NK2G

D4SL-NK2G_Dim

D4SL-NK3

D4SL-NK3_Dim

주. 지정되지 않은 치수 공차는 ±0.4 mm 입니다.

커넥터 케이블

D4SL-CN□

D4SL-CN[]_Dim

슬라이드키

D4SL-NSK10-LK

D4SL-NSK10-LK_Dim

D4SL-NSK10-LKH

D4SL-NSK10-LKH_Dim

조작 키 설치 시

D4SL-N + D4SL-NK1

D4SL-N + D4SL-NK1_Dim

D4SL-N + D4SL-NK1S

D4SL-N + D4SL-NK1S_Dim

D4SL-N + D4SL-NK1G

D4SL-N + D4SL-NK1G_Dim

D4SL-N + D4SL-NK2

D4SL-N + D4SL-K2_Dim

D4SL-N + D4SL-NK2G

D4SL-N + D4SL-NK2G_Dim

D4SL-N + D4SL-NK3

Top of page
OMRON Korea 개인정보 처리방침 이용약관 및 권장환경 마케팅 정보 활용방침 주문에 관한 동의 사항